2020/10/07

Metoda na powrót do korzeni Lechistanu i odłączenie się od systemu: deklaracja o zasadach i warunkach działania oraz przynależności do Stowarzyszenia Lechistan Gniezno


Deklaracja o zasadach i warunkach działania oraz przynależności do Stowarzyszenia Lechistan Gniezno

      Stowarzyszenie Lechistan Gniezno działa na podstawie i w zgodności z uchwałą 61/295, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne - Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej z dnia 13 września 2007 - zgodnie z którą jest autonomiczną lokalną instytucją społeczno-kulturową, działającą na rzecz wolnych istot Narodu Lechickiego.
Wolne istoty Narodu Lechickiego w ramach Stowarzyszenia Lechistan Gniezno, zgodnie z zapisami Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej, mają prawo do pełnego korzystania z praw człowieka i fundamentalnych wolności, uznanych w Karcie Narodów Zjednoczonych, Deklaracji Praw Człowieka, i w międzynarodowym prawie praw człowieka.

      Wszystkie wolne istoty Narodu Lechickiego mają prawo współdziałać dla dobra własnego, rodowego, lokalnego i Ojczyzny.
      Stowarzyszenie Lechistan Gniezno w pełni implikuje do swojej działalności wszystkie zapisy i prawa oraz działa na podstawie zawartych w Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej przyznanych jej uprawnieniach.
      Podstawą działalności istot Narodu Lechickiego w ramach Stowarzyszenia Lechistan Gniezno jest Artykuł 9 Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z którym ludność rdzenna i każda należąca do niej osoba mają prawo do przynależności do wspólnoty rdzennej lub do ludu, zgodnie z tradycjami danej wspólnoty lub ludu.
      W myśl przyjętej zasady Stowarzyszenia Lechistan Gniezno wywodzącej się z prawa naturalnego każdy członek tego Stowarzyszenia jest objęty ochronną klauzulą: moje ciało jest moją świątynią i zgodnie z artykułem 12 Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych, wszelkie zewnętrzne ingerencje w Ciało Istoty Narodu Lechickiego, w tym podawanie środków medycznych i poddawanie testom i eksperymentom medycznym i naukowym, oraz procedurom urzędowym ograniczającym wolność i stabilność finansową Rodu, są niedopuszczalne, co wynika tak z prawa naturalnego, jak z duchowych i wyznaniowych przekonań naszych przodków oraz wolnej woli każdej istoty Narodu Lechickiego.
      Każda istota Narodu Lechickiego deklaruje swoją przynależność do Narodu Lechickiego jako rdzennej ludności terenów obecnej Rzeczpospolitej Polskiej poprzez wypełnienie i podpisanie Deklaracji Wolnej Istoty Narodu Lechickiego oraz poświadczenie przynależności do Stowarzyszenia Lechistan Gniezno co spowoduje podleganie z tego tytułu prawnej ochronie jako rdzennej ludnoścI.

      Do wypełnienia:

 

Deklaracja Wolnej Istoty Narodu Lechickiego

      Jam jest ………………………………………………...

[twoje imię oraz godność pisane naturalnie – możesz dodać znany jako...*],

najwyższy kapłan swojego istnienia. Zamieszkuję świątynię jaką jest ciało moje, które wypełnia duch stworzyciela, którego nazywam Stwórcą Wszystkiego, Co Jest.

      Jam jest naturalnym, wolnym człowiekiem, ciałem i krwią, podlegam prawom naturalnym żywych żyjących na ziemi. Współdzielę w pokoju doświadczenie istnienia, w tej przestrzeni spotykasz mnie, z duchem wszystkiego, jako duch wszystkiego.

      Jam jest fraktalem Stwórcy Wszystkiego Co Jest, a Stwórca jest Jednią, a Jednia jest Miłością.

      A zatem w prawdzie i miłości niniejszym deklaruję, że:

      - Moje prawa pochodzą od Stwórcy i tylko jego prawom podlegam.

      - Moją misją jest czynienie dobra, unikanie krzywd i ewolucja duszy.

      Z racji urodzenia na tej planecie jestem Wolną Istotą autonomiczną, która nie krzywdzi innych istot i nie pozwala krzywdzić siebie i innych.

      Jako Wolna Istota jestem kompetentny do zarządzania wszystkimi swoimi sprawami.

      Wszystkie inne podmioty nie są zdolne do zarządzania żadną z moich spraw i niniejszym utraciły domniemane uprawnienie do zarządzania nimi.

      Jestem spadkobiercą dziedzictwa Narodu Lechickiego, dobra moich przodków, do którego prawa sobie roszczę i pieczę nad dziedzictwem tym z honorem podejmuję.

      Niniejszym umieszczam własny podpis na wszystkich stwierdzeniach w całym tym dokumencie, z wyraźnym zastrzeżeniem wszystkich moich niezbywalnych praw.

      ……………………………………………

      podpis – kolor czerwony.

      …………………….. ………………………...

      Miejsce Data

      Podpisane przez trzech o dobrym imieniu świadków

      Imię oraz godność______________________________________Podpis

      Imię oraz godność______________________________________Podpis

      Imię oraz godność______________________________________Podpis

 

     Linki o prawach chroniących Wolne Istoty Narodu Lechickiego stowarzyszone w Lechistanie Gniezno:

      Tutaj link do Konwencji Rdzennych Ludzi
https://www.un.org/…/socd…/unpfii/documents/DRIPS_Polish.pdf
      Opis tej Deklaracji na Wikipedii
 https://pl.wikipedia.org/…/Deklaracja_praw_lud%C3%B3w_tubyl…
      Ta Deklaracja Praw Ludów Tubylczych ONZ ratyfikowanej przez Polskę 13.09.2007 roku, można ją znaleźć w Archiwum ONZ w Języku Polskim pod numerem A/61/295.

     Darz Bór Rodom Wolnych Lachów,

     Stowarzyszenie Lechistan Gniezno

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz