2020/11/08

Lokalne związki lechickie jako ogniska wyzwoleńcze i odbudowujące. Siła i ochrona na prawach: naturalnym i systemowym, na przykładzie Stowarzyszenia Lechistan Gniezno

     Rzeczywistość udokumentowała upadek systemu i nienawracalność jego urzędników. Pora, by Naród Lachów sięgnął do dalszych działań wyzwoleńczo-naprawczych na polu decydującym - regionalnym. Silny Kraj - to Kraj silnych Regionów. 

     Poza kontynuowaniem patriotycznych porządków warto także uszczelnić pancerz ochronny dla obudzonych, wolnych patriotów, ich Rodów i wszelkich organizacji i ruchów/wieców w rodzimym duchu lechickim. Temu wszystkiemu służy skupianie się w lokalne związki/stowarzyszenia lechickie/słowiańskie w oparciu o dwie siły służące tej ochronie i gwarantującej dalsze prace dla wolności naszego Domu. Te siły to prawo naturalne i prawo ludów rdzennych. Pierwsze jest ponadczasowym, ponadsystemowym, przeniesionym mimo resetów i wojen, drugie - systemowym. Razem zatem tworzą nienaruszalną platformę dla rodzimych organizacji patriotycznych. Oparcie o obydwa prawa należy ująć w statucie i deklaracji stowarzyszenia, i ustalić reguły wzmacniające tak nietykalność jak siłę wpływu jego członków. 

     Dla przykładu deklaracja o zasadach i warunkach działania oraz przynależności do Stowarzyszenia Lechistan Gniezno wygląda tak:

       Stowarzyszenie Lechistan Gniezno działa w zgodności z uchwałą 61/295, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne - Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej z dnia 13 września 2o07 - zgodnie z którą jest autonomiczną lokalną instytucją społeczno-kulturową, działającą na rzecz wolnych istot Narodu Lechickiego.
       Wolne istoty Narodu Lechickiego w ramach Stowarzyszenia Lechistan Gniezno, zgodnie z artykułem Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej, mają prawo do pełnego korzystania z praw człowieka i fundamentalnych wolności, uznanych w Karcie Narodów Zjednoczonych, Deklaracji Praw Człowieka, i w międzynarodowym prawie praw człowieka.

     Wszystkie wolne istoty Narodu Lechickiego mają prawo współdziałać w Stowarzyszeniu dla dobra własnego, rodowego, lokalnego i Ojczyzny. Stowarzyszenie Lechistan Gniezno w pełni implikuje do swojej działalności wszystkie zapisy i prawa oraz działa na podstawie zawartych w Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej przyznanych jej uprawnieniach.
     Podstawą działalności istot Narodu Lechickiego w ramach Stowarzyszenia Lechistan Gniezno jest Artykuł 9 Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z którym ludność rdzenna i każda należąca do niej osoba mają prawo do przynależności do wspólnoty rdzennej lub do ludu, zgodnie z tradycjami danej wspólnoty lub ludu.
     W myśl przyjętej zasady Stowarzyszenia Lechistan Gniezno wywodzącej się z prawa naturalnego każdy członek tego Stowarzyszenia jest objęty ochronną klauzulą: "Moje ciało jest moją świątynią" i zgodnie z artykułem 12 Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych, wszelkie zewnętrzne ingerencje w "Ciało istoty Narodu Lechickiego", w tym podawanie środków medycznych i
poddawanie testom i eksperymentom medycznym i naukowym, oraz procedurom urzędowym ograniczającym wolność i stabilność finansową Rodu, są niedopuszczalne, co wynika tak z prawa naturalnego, jak z duchowych i wyznaniowych przekonań naszych przodków oraz wolnej woli każdej Istoty Narodu Lechickiego.
     Każda Istota Narodu Lechickiego deklaruje swoją przynależność do Narodu Lechickiego jako rdzennej ludności terenów obecnej Rzeczpospolitej Polskiej poprzez wypełnienie i podpisanie Deklaracji Wolnej Istoty Narodu Lechickiego oraz poświadczenie przynależności do Stowarzyszenia Lechistan Gniezno, co spowoduje podleganie z tego tytułu prawnej ochronie jako rdzennej ludności.

    

     

     Deklaracja Wolnej Istoty Narodu Lechickiego:

     Jam jest ......................................... najwyższy kapłan swojego istnienia. Zamieszkuję świątynię jaką jest ciało moje, które wypełnia duch stworzyciela, którego nazywam Stwórcą Wszystkiego, Co Jest. 

     Jam jest naturalnym, wolnym człowiekiem, ciałem i krwią, podlegam prawom naturalnym żywych żyjących na ziemi. Współdzielę w pokoju doświadczenie istnienia, w tej przestrzeni spotkasz mnie, z duchem wszystkiego, co jest, jako duch wszystkiego. 

     Jam jest fraktalem Stwórcy Wszystkiego, Co Jest, a Stwórca jest Jednią, a Jednia jest Miłością.

     A zatem w prawdzie i miłości niniejszym deklaruję, że:

     - Moje prawa pochodzą od Stwórcy i tylko jego prawom podlegam

     - Moją misją jest czynienie dobra, unikanie krzywd i ewolucja duszy

     Z racji urodzenia na tej planecie jestem Wolną Istotą autonomiczną, która nie krzywdzi innych istot i nie pozwala krzywdzić siebie i innych.

     Jako Wolna Istota jestem kompetentny do zarządzania wszystkimi swoimi sprawami.

     Wszystkie inne podmioty nie są zdolne do zarządzania żadną z moich spraw i niniejszym utraciły domniemane uprawnienie do zarządzania nimi.

     Jestem spadkobiercą dziedzictwa Narodu Lechickiego, dobra moich przodków, do którego prawa sobie roszczę i pieczę nad dziedzictwem tym z honorem podejmuję. 

     Niniejszym umieszczam własny podpis na wszystkich stwierdzeniach w całym tym dokumencie, z wyraźnym zastrzeżeniem wszystkich moich niezbywalnych praw.


.........................................

podpis - kolor czerwony


 .........................................         .........................................

                 Miejsce                                           Data

 Podpisane przez trzech członków Starszyzny

[lub świadków o dobrym imieniu]

Imię oraz godność ......................................... Podpis ...........

Imię oraz godność ......................................... Podpis ...........

Imię oraz godność ......................................... Podpis ...........

 

     Zabezpieczenie działalności oraz samych członków organizacji poprzez prawa naturalne i prawa ludów rdzennych pozwala tę działalność kontynuować oraz chroni przed ingerencjami i środkami przymusu ze strony systemu, na przykład przed programem szczepień i wszelkimi procedurami medycznymi.

     Jest korzystne, aby nie skupiać wysiłku na tworzeniu jednego ogólnokrajowego związku, ale organizować się nawet w niewielkie liczbowo, lecz lokalnie osadzone grupy. System rozsadza nie tylko siła zewnętrzna, ale i wewnętrzna: regionalne ognie wypalają stare, antysłowiańskie struktury. Każde kolejne lechickie stowarzyszenie dokłada do wielkiego Ogniska Pobudki Lachów, generując wpływy patriotyczne, słowiańskie, duchowe i wolnościowe. W Kraju działają już partie, związki, fora oraz Radio Sławenia - https://patronite.pl/EdwardS %C5%82owianin. Każde kolejne zgromadzenie/stowarzyszenie lechickie przyspiesza wszystko: uświadomienie omamionych wciąż Rodaków, zabezpieczenie dóbr narodowych, ochronę dzieci, odbudowę Rodów Lechickich, rozpad struktur okupacyjnych, wyzwolenie i prawdziwą bogatą, harmonijną wolność.

     Charakter lokalny pozwala lepiej kontrolować duchowy i patriotyczny status członków. Jest do przewidzenia, że Chazarowie będą usiłować wniknąć w każde mobilizujące się szeregi narodowe, aby sabotować ich zapał i proces zjednoczenia. Przy stale rosnącej ilości grup lechickich tacy sabotażyści będą już bezradni - zabraknie im rąk i tego, co cechuje nas jako aryjskich wojowników wolności - siły ducha.

     Ponadto forma stowarzyszeniowa pozwala wchodzić w interakcje z rozpadającymi się instytucjami systemu, aby neutralizować ich negatywne skutki (na przykład wobec dzieci), a zarazem przestrajać je na korzyść Narodu (na przykład w kwestii ochrony Przyrody).

     Darz Bór wszystkim związkom Wolnych Lachów!

     Czcibor i Edyta

     Niektóre z logo zawartych w ilustracji tytułowej są - jeszcze - tylko naszym wyobrażeniem - niech zasili ono rzeczywistą kreację. 

     Do tworzenia lokalnych związków w celu przyspieszenia rozpadu systemu wzywaliśmy w styczniu 2020 roku: https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/01/wezwanie-do-tworzenia-lokalnych.html

     Dlaczego duch i charakter lechicki/słowiański daje większą siłę sprawczą niż inne, na przykład patriotyzm wsparty o katolicyzm: https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/07/patriotyzm-niesiony-na-duchu-lechickim.html

     Kontrola jakości duchowej stowarzyszeń lechickich wsparta o neutralizowanie chazarskiej agentury: https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/01/oczyszczanie-forow-stowarzyszen-partii.html 


1 komentarz: