2022/12/31

Noworoczna afirmacja pojednania Słowian - Новогодняя aфирмация примирения славян - Novoročna afirmace usmíření Slovanů

 

    Nasz projekt - grupa WszechSławia - ВсехCлавя - VsehSlavia powstał w intencji wsparcia procesu jednoczenia wszystkich Narodów - Rodów - Słowian i odbudowy naszej wspólnej boskiej Mocy. Powstała nie przypadkiem w wyjątkowo trudnym momencie, gdy słudzy Ciemności zagnieżdżeni niczym skorpiony na naszych ziemiach zdołali jeszcze raz wzniecić pożar bratobójczy. 

    Tym bardziej jednak nie zrezygnujemy. Walki i waśnie ustaną i jedyną konstruktywną możliwością, zgodną z prawami boskimi i zgodną z dobrostanem naszych Rodów - będzie wspólna praca dla zrozumienia, przebaczenia i uzdrowienia. I tak się stanie - to właśnie czujemy w naszych sercach i to zasilamy Mocą kreowania. 

    Zwracamy się do wszystkich o zapalenie noworocznej świeczki z intencją ustania walk i krzywd międzysłowiańskich, z intencją oczyszczenia ziemi Słowian, i linii rodowych Słowian, z energii bólu i gniewu, niech świeczka pali się z naszą intencją i afirmacją harmonizowania całej przestrzeni, którą wypełniają Narody Słowiańskie. 

    Oprócz zapalenia świętego ognia kreacji, warto zasilić proces wygaszania ognia wojennego w roku 2023 i cały konsekwentny proces przebaczania i uzdrawiania międzysłowiańskiego - noworoczną afirmacją. Najlepszą Afirmację Tu i Teraz zawsze podpowie spontanicznie i niezawodnie serce, może ona zatem brzmieć tak...

Ja, ..., wybieram linię czasową pojednanych i uzdrowionych Narodów Słowian.

Na mojej linii czasowej Rody Słowian są uzdrowione i żyją w zgodzie i dobrostanie.

Jako Kreator i Syn Boży, całą Mocą mego serca zasilam i ustanawiam świat harmonii między Narodami Słowian i świat Rodów żyjących w zdrowiu i obfitości, świat radosnych i szczęśliwych Dzieci.

Jako Kreator i Syn Boży usuwam na zawsze ciemność z mojego świata i staję na straży światła i praw Stwórcy. Taka jest moja wola. 

Stało się, stało się, stało się.

    ...lub inaczej - jednak niech towarzyszy temu poczucie Mocy i poruszenia z głębi serca.

     Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom i Towarzyszom z różnych słowiańskich krain, którzy poprzez wizyty lub swoje przekazy zasilili naszą grupę na Facebooku i zasilili nasz projekt. Niechaj rok 2023 będzie dla nas Słowian, tak dynamicznie wracających do dziedzictwa Prawdy i Mądrości, i wracających do esencji Życia - rokiem harmonizowania Przestrzeni i rokiem rosnących wpływów na nasz los i status - i utracenia takich wpływów przez obce siły.

 Czcibor i Dobromiła

***

    Наш проект - Группа WszechSławia - ВсехCлавя - VsehSlavia был создан с намерением поддержать процесс объединения всех Народов - pодов - Славян и восстановления нашей общей божественной Силы. Он был создан не случайно в чрезвычайно трудную минуту, когда слуги Тьмы, скорпионами гнездящиеся на наших землях, сумели в очередной раз разжечь братоубийственный огонь.

    Тем не менее, мы не сдадимся. Споры и распри прекратятся, и единственной созидательной возможностью, соответствующей божественным законам и совместимой с благополучием наших pодов, станет совместная работа для понимания, прощения и исцеления. И это произойдет - это то, что мы чувствуем в наших сердцах и это то, что мы питаем Силой Творения.

    Просим всех зажечь новогоднюю свечу с намерением прекращения распрей и межславянских несправедливостей, с намерением очистить землю славян, и родовые роды славян, от энергии боли и гнева, пусть свеча горит с нашим намерением и утверждением гармонизации всего пространства, которое наполняется славянскими народами.

    Помимо зажжения священного огня созидания, стоит запитать процесс тушения огня войны в 2023 году и весь последовательный процесс межславянского прощения и исцеления - новогодним утверждением. Лучшее Аффирмация Здесь и Сейчас всегда будет спонтанно и надежно подсказано сердцем, поэтому оно может звучать так...

Я, ..., выбираю график примирения и исцеления славянских народов.

На моей временной линии славянские pоди исцеляются и живут в согласии и благополучии.

Как творец и сын Божий, всей силой своего сердца я питаю и учреждаю мир гармонии славянских народов и мир семей, живущих в здравии и достатке, мир радостных и счастливых детей.

Как Творец и Сын Божий, я навсегда удаляю тьму из моего мира и поддерживаю свет и законы Творца. Это моя воля.

Это случилось, это случилось, это случилось.


    ...или иначе - но пусть это будет сопровождаться ощущением Силы и движением от всего сердца.

    Мы хотели бы поблагодарить всех Друзей и Товарищей из разных славянских земель, которые через визиты или свои сообщения присоединились к нашей группе в Facebook и внесли свой вклад в наш проект.Пусть 2023 год будет для нас, славян, так динамично возвращающихся к наследию Истины и Мудрости, и возвращение к сути Жизни - год гармонизации Пространства и год усиления влияния на нашу судьбу и статус - и утраты такого влияния иностранными державами.

    Чибор и Добромила

***

    Náš projekt - WszechSławia - ВсехCлавя - VsehSlavia group vznikl se záměrem podpořit proces sjednocení všech národů - rodov - Slovanů a přebudování naší společné božské síly. Vznikl ne náhodou v extrémně těžké chvíli, kdy se služebníkům Temnoty, uhnízděným jako štíři v našich končinách, podařilo znovu zažehnout bratrovražedný oheň.

    Přesto se nevzdáme. Boje a spory ustanou a jedinou konstruktivní možností, která je v souladu s božskými zákony a slučitelná s blahobytem našich rodov, bude spolupráce na porozumění, odpuštění a uzdravení. A stane se to – to je to, co cítíme ve svých srdcích a to je to, co krmíme Silou Stvoření.

    Prosíme všechny, aby zapálili novoroční svíčku s úmyslem ukončit boje a mezislovanské křivdy, s úmyslem očistit zemi Slovanů, a rodové linie Slovanů, od energie bolesti a hněvu, nechť svíčka hoří s naším záměrem a afirmací harmonizovat celý prostor, který zaplňují slovanské národy.

    Kromě zapálení posvátného ohně stvoření stojí za to napájet proces uhašení válečného ohně v roce 2023 a celý důsledný proces mezislovanského odpuštění a uzdravení - novoroční afirmací. Nejlepší Afirmace Tady a Teď bude vždy spontánně a spolehlivě pobízena srdcem, takže může znít i takto...

Já, ..., volím časovou osu usmířených a uzdravených slovanských národů.

Na mé časové ose jsou slovanské rodi uzdravené a žijí v harmonii a pohodě.

Jako stvořitel a syn Boží ze všech sil svého srdce mocním a zakládám svět harmonie mezi slovanskými národy a svět rodov žijících ve zdraví a hojnosti, svět radostných a šťastných dětí.

Jako Stvořitel a Syn Boží navždy odstraňujem temnotu ze svého světa a zastávám světlo a zákony Stvořitele. To je moje vůle.

Stalo se, stalo se, stalo se.


    ...nebo jinak - ale ať to doprovází pocit Síly a pohybu z hloubi srdce.

    Rádi bychom poděkovali všem Přátelům a Soudruhům z různých slovanských zemí, kteří se svými návštěvami nebo svými vzkazy připojili k naší facebookové skupině a přispěli k našemu projektu Kéž 2023 je pro nás Slovany, tak dynamicky se vracející k dědictví Pravdy a Moudrosti, a návrat k podstatě Života – rok harmonizace prostoru a rok rostoucího vlivu na náš osud a postavení – a ztráta takového vlivu cizími mocnostmi.

    Czcibor a Dobromiła

Link do grupy WszechSławia - ВсехCлавя - VsehSlavia na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/2259613067513822

 


Afirmacje, wizualizacje, kreacje... Najsilniejszą Moc sprawczą czyni wola człowieka. Wypowiedziana głośno i tym samym zapisana w Przestrzeni. Od momentu, kiedy to się stanie - każda zmiana, którą przywołaliśmy, każdy kreowany wolą status własny, rodowy, narodowy i uniwersalny - jest tylko kwestią czasu. 

Аффирмации, визуализации, творения... Самая сильная движущая сила - воля человека. Произносится вслух и таким образом записывается в Космосе. С того момента, как это произойдет, каждое вызванное нами изменение, каждый созданный волей статус, собственный, родовой, национальный и всеобщий, станет лишь вопросом времени.

Afirmace, vizualizace, kreace... Nejsilnější hnací silou je vůle člověka. Mluvené nahlas a tedy zaznamenané ve vesmíru. Od okamžiku, kdy se to stane – každá změna, kterou jsme vyvolali, každý vlastní vůlí vytvořený status, rodový, národní a univerzální – je jen otázkou času.


6 komentarzy:

 1. Z serca Wam dziękuję i błogosławię. Dziękuję za Waszą pracę na blogu i pomoc. Niech miłość i dobroć spłynie na każdego z nas. :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jarenko, jasna duszo, dziękujemy Ci za błogosławieństwo i odpowiadamy tym samym, niech się Tobie darzy w szczodrości! :)

   Usuń
 2. Serdeczności i wdzięczność za ten wspaniały blog, który pokrzepiał mnie w trudnych chwilach, tyle tu mądrości ,
  dobrych rad , za to wszystko z serca dziękuję. Świećmy jak latarnie morskie,szczególnie teraz.
  " Oli "

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oli, witaj nam w kolejnym roku razem! :) Dużo radości i obfitości Tobie życzymy!

   Usuń
 3. Jadzia Kamińska9 stycznia 2023 09:27

  Dopiero dziś WAS zpotkałam , i cieszę się , jak dziecko , bo TO mogło się nie wydarzyć. Wspaniałe jest wiedzieć tak wiele o RODzinie , o bliskomyślących ludziach o dobrej woli scalenia naszych , rozsypanych w świecieokruszków Sławiańskości !
  Wdzięczna , zaczytuję się zawsze w naszych , RODowych dziejach , które miały nigdy nie zostać ujawnione , nagłaśniane , znane . Niech Was , za piękną pracę na rzecz naszej wspólnej identyfikacji , jako RODu , Bogi Stare prowadzą i obdarzają siłą i zdrowiem , a i my , wasi czytelnicy w imię SŁAWIAŃSKIEJ RODZINY , będziemy z korzyścią dla Dusy i ciała , nadal mogli się rozwijać !!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To się MIAŁO zdarzyć, tak byśmy to ujęli! :)))
   Bardzo dziękujemy Tobie za tak serdeczny wpis, to dopiero nas porusza!!
   Tak, rozwijajmy się i JEDNOCZMY, NARODZIE DROGI. :)

   Usuń