2022/02/19

Projekt WszechSławia - ВсехCлавя - VsehSlavia

    Projekt WszechSławia - ВсехCлавя - VsehSlavia powstał w ramach naszej Kampanii Dla Uzdrowienia Braterstwa Polaków i Rosjan oraz odbudowy Wspólnoty Wszystkich Słowian. Jako że zbiegł się w czasie z serią banujących nalotów na nasze konto chazarskiej platformie Facebook, jest jednocześnie responsem z naszej strony. Naturalnie przy użyciu zupełnie innej amunicji: przeciwnik strzela fałszerstwami i szykanami, my, Słowianie: prawdą, Wedą i niezłomnością. Tę amunicję uzupełnia coś ponad możliwości wrogów wolności ludzi i praw boskich: coraz mocniejszy blask naszych stających w jeden szereg serc. A i to nie wszystko - bo już nie tylko zasila nas Lechitów ta Moc postępującej narodowej Pobudki. Zaczęło się coś więcej: odrodzenie braterstwa wszech Narodów Słowian. I to z poruszeniem tu podkreślamy: to odrodzenie jest nie tylko odrębnym procesem wyzwoleńczym w każdym kraju słowiańskim; ono zasila już wszystkie inne. Każda odezwa, inicjatywa, projekt, inicjatywa, przeobrażenie - nieważne czy w Czechach, Czarnogórze czy w Rosji - natychmiast rezonuje na wszystkie pozostałe Narody. Na dwa sposoby: komunikatem przez takie platformy jak Facebook i takie grupy jak ta i inne coraz liczniejsze w duchu patriotyczno-wedyjskim. Oraz - zapisem energii w Przestrzeni, która nas wszystkich przenika, przesyła nowinę i jej wibrację na liniach rodowych i czyni pokrzepienie, olśnienie, inspirację i działanie. 

    Taki to cud jednoczenia aryjskich Rodów i Narodów.

    Nasza grupa powstaje też i w tym celu, by do innych dołożyć swoją tarczę-afirmację przeciw ostatnim satanistycznym spiskom, rytuałom i prowokacjom w celu wywołania jeszcze jednej wojny bratobójczej między Słowianami. Nie ma na to zgody. Dość przelewania świętej Krwi aryjskiej, dość traum dla Dzieci i Rodów. 

    Jak zauważyliśmy wszyscy, chazarski magistrat Facebooka nasilił desperacką ofensywę na konta i grupy działaczy dla prawdy i wolności. Determinacja zwykle oznacza szturm ostatnich środków. Wzmianki o covidzie budzą ich furię - ale tę furię, na pewno nie mniejszą - budzą też wszelkie nasze projekty i zapisy o zjednoczeniu. Nasza grafika łącząca obie te sprawy wywołała w ciągu tygodnia trzy naloty banujące nasze możliwości operacyjne, a konto zostało przeryte głęboko wstecz i zrabowane z części przekazów.

    Nie czyni to jednak tak naprawdę niczego, co zatrzymałoby nasz konsekwentny marsz dla wymienionych wyżej świętości - tak jak nie powstrzymało to marszu żadnego z Was, Towarzysze Na Szlaku. Kiedyś wszak pisaliśmy w Lechickim Przeglądzie Tygodniowym, że zdesperowany i zaślepiony przeciwnik już przegrał, nie doceniwszy, jak zawsze, naszych potencjałów: cokolwiek osłabi, powoduje odrodzenie silniejszego. Co pomniejszy, powróci pomnożone. Zupełnie jak w legendzie, acz tym razem w rzeczywistości - albowiem w miejscu odciętej głowy Lechickiego Smoka odrastają trzy kolejne 

    I Polacy, i Słowacy, i Chorwaci, i inni Bracia i Siostry w swoich wielowiekowych gniazdach tego świata, zwołali dziś najlepszą armię w swej historii. Nie jest to bowiem armia objuczona szablami i karabinami, dosiadająca koni ani wozów pancernych. Ta armia to ruszenie serc, to codziennie liczniejsze hufce Istot zdecydowanych zwyciężyć tym wszystkim, czego nie posiada przeciwnik: światłem serca, odwagą lwa, oddaniem Rodzinie i ziemi, poczuciem więzi z Matką Ziemi i bratnimi Narodami. Na to ten przeciwnik nie był przygotowany nigdy i nigdy też tak naprawdę nie zwyciężył. 

    Projekt WszechSławia - ВсехCлавя - VsehSlavia to kolejny bastion pośród innych w Przestrzeni, których towarzystwo nas zaszczyca i wzmacnia. Rok 2022 to rok magii słowiańskiej: rok kreacji boskiego wymiaru. Każdy jeden projekt zrodzi kolejny, i kolejny. Nic nie może tego powstrzymać. 

    Rok 2022 jest także rokiem przyspieszonego uzdrawiania międzysłowiańskiego braterstwa, o tym sataniści też wiedzą, i dlatego nasila się ich zaciekłość w judzeniu i prowokowaniu konfliktu. Nie wskórają nic.

    Błogosławimy wszystkim Istotom oddanym pracy dla jedności, dla praw, wartości i świętości Słowian, dla prawdy i Wedy, dla wolności i dobrostanu tak naszych ludów, jak wszystkich ludów rdzennych wspólnego świata.

    Czcibor i Dobromiła

    Ilustracja: Jolanta Jaworska  - https://www.facebook.com/yolai.illustration

    Wszystkim patriotom dotkniętym szykanami ze strony administracji Facebooka polecamy dokumentować takowe jako doznane szkody czy to zbiorów fotografii, czy pracy na rzecz wiedzy i wolności Rodaków. Zebrany materiał będzie wartością dowodową w procesach sądowych. 

    Niezależnie od tego, co czeka Facebook: czy nam go odbiorą, czy zostanie skasowany sądem za działania przeciw Ludzkości, czy też znacjonalizowany na nasz pełnoprawny użytek - i ten, i inne Projekty Dla Wolności i Jedności będą nieprzerwanie realizowane w każdej możliwej przestrzeni przy użyciu wszelkich dostępnych środków... Projekt WszechSławia - ВсехCлавя - VsehSlavia to bowiem kreacja serca, kreacja ponad zależnościami od Facebooka i innych platform. Dlatego już dziś naszą wolną wolą i Mocą sprawczą zapisujemy ten projekt w Przestrzeni jako nienaruszalny i wiodący do upragnionej jedności.

    Wszystkich Rodaków, Ukraińców, Słoweńców, Serbów, i innych Braci i Siostry mających wolę i intencję zasilić nasz projekt i zjednoczenie Wszystkich Narodów Słowian, serdecznie zapraszamy do grupy na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/2259613067513822 


Zasady grupy oparte o prawa i obyczaje słowiańskie:

WszechSławia – ВсехCлавя- VsehSlavia

    1. Grupa działa dla przywrócenia wspólnoty i dobrostanu Słowian na prawach i obyczajach Przodków aryjsko-hyperborejskich oraz Wielkiej Tartarii.

    2. Grupa jest otwarta na Siostry i Braci wszystkich Narodów Słowiańskich, w tym z Macedonii, Niemiec, Katalonii i innych jawnych lub jeszcze ukrytych. Kiedy zawita do nas Słowianin z kolejnego Narodu, na ilustracji reprezentacyjnej pojawi się jego flaga. Chcemy wszystkie, aby wzrosła Moc Kreowania naszej wspólnej grupy i Projektu WszechSławia -     UZDROWIENIE BRATERSTWA – ODBUDOWA TARTARII  

    3. Braci i Siostry z wszelkich ziem i zakątków świata witamy z radością, sercem i błogosławieństwem.

    4. Co publikujemy przede wszystkim?

    - przekazy i odezwy z naszych Krajów służące pojednaniu i jednoczeniu sił naszych Narodów

    - przekazy i odezwy mobilizujące i chroniące nasz słowiański świat przed kolejnymi prowokacjami wojny bratobójczej i przed działaniami wolności i życiu

    - przekazy Wedy z wszelkich narodowych grup Słowian

    - przykłady różnych działań i inicjatyw w poszczególnych Krajach, które mają w intencji poprawić życie Dzieci i Rodów, a jednocześnie są zgodne z Wedą i prawami Słowian.

    5. Czego nie publikujemy?

Na grupie obowiązują prawa, obyczaje i świętości słowiańskie, dlatego nie publikujemy:

   - tekstów niesprzyjających zgodzie i pojednaniu Słowian

    - słów wulgarnych i obraźliwych

    - golizn i erotyzmu - szacunek dla boskości i godności kobiet!

    6. W czym leży siła grupy i projektu?

    …w najwyższych cnotach Aryjczyków-Słowian, w oddaniu wolności, szczodrości serca, życzliwości duszy, jasności rozumu i szczerych intencjach. Taki Szereg ma błogosławieństwo Przodków i Źródła i tym samym dokładamy razem pracę do Wielkiej Zmiany.

BŁOGOSŁAWIMY WSZYSTKIM DUSZOM, KTÓRE WESPRĄ PROJEKT WSZECHSŁAWIA – BCEXCЛABЯ - VSEHSLAVIA

 ----------------------------

     1. Группа работает над восстановлением общества и благосостояния славян на правах и обычаях Арийско-Гиперборейских Предков и Великой Тартарии. 

     2. Группа открыта для сестер и братьев всех славянских народов, включая Македонию, Германию, Каталонию и других, открытых или скрытых. Когда к нам присоединится славянин из другого народа, его флаг появляется на репрезентативной иллюстрации. Мы все хотим увеличить Силу Создания нашей совместной группы и Всеславянского Проекта - ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ БРАТСТВО - ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАРТАРИИ. 

    Мы приветствуем наших братьев и сестер со всего мира с радостью, сердцем и благословением.

     3. Что мы публикуем в первую очередь? 

    - послания и призывы наших стран, которые служат примирению и объединению сил наших народов 

    - послания и призывы, мобилизующие и защищающие наш славянский мир от дальнейших провокаций братоубийственной войны и от действий свободы и жизни 

    - Bедические рассказы от всех национальных групп славян 

    - примеры различных мероприятий и инициатив в отдельных странах, которые направлены на улучшение жизни детей и семьи, и в то же время согласовываются с Ведами и законами славян.

    4. Что мы не публикуем? 

    Группа связана славянскими законами, обычаями и святынями, поэтому мы не публикуем: 

    - вульгарные и оскорбительные слова 

    - тексты, неблагоприятные для согласия и примирения славян 

    - эротику - уважение к божественности и достоинству женщины! 

    5. В чем сила группы и проекта? 

    …в высших добродетелях арийцев-славян, в преданности свободе, щедрости сердца, доброте души, ясности разума и искренних намерений. Такая Серия имеет благословение Предков и Источника, и поэтому мы вместе вносим свой вклад в Великие Перемены. 

МЫ БЛАГОСЛОВЛЯЕМ ВСЕ ДУШИ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРОЕКТ WSZECHSŁAWIA – BCEXCЛABЯ - VSEHSLAVIA!

1 komentarz:

 1. Czy warto dać się zniewolić?

  Brak oceny sytuacji
  nie daje możliwości rozeznania
  co jest prawdą, a co iluzją.
  Każde zniewolenie jest nałogiem,
  które niszczy człowieka.
  Złe myśli potęgują następne.
  Papierosy, alkohol, narkotyki, używki
  uzależniają i wypalają
  w organizmie najważniejszy
  organ szyszynkę.
  Szyszynka odpowiada za nasze
  samostanowienie i naszą nadprzyrodzoną
  zdolność do panowania nad naszą wolą
  czyli WOLNOŚCIĄ, słowiańską ślebodą.
  Możni tego świata
  nie chcą zakasać rękawów
  i być jak równy z równym.
  Oni potrzebują niewolników,
  zmanipulowanych biorobotów
  niemyślących zdroworozsądkowo
  i ludzi bez serc.
  Daje to możliwość odwiecznej walki dobra ze złem.
  Ludzie bez serca są zmanipulowani
  i dlatego nie posiadają tej wiedzy.
  Sieją wokół siebie zamęt bo żywią się negatywnością.
  Ogarniają ich szybko złe emocje
  i używają nie moralnych wyzwisk.
  Nie potrafią kochać najbliższych.
  Nie znają słów dziękuję i przepraszam.
  Są ludźmi nieodpowiedzialnymi
  przez co nie można na nich liczyć.
  Narzucony i wgrany program
  trudno odkodować samemu.
  Tylko sytuacja patowa,
  która daje poczucie beznadzieji
  może człowieka doprowadzić
  do zmiany myślenia i mentalności.
  Tego może dokonać tylko Stwórca,
  który ma wszechmoc zmiany wszystkiego.
  Bóg potrzebuje tylko pokornego serca
  i okazania mu pełnego zaufania
  i uznania go za Króla królów
  i Pana nad panami,
  któremu dana jest Władza nad władzami,
  która ujarzmia niepokornych
  zaś pokornych wyzwala do pełnej Wolności.
  Bo prawda wyzwala.

  Jantar

  OdpowiedzUsuń